Verwijzer

Voor de verwijzer

De therapeut gaat er vanuit dat de ervaringen uit het gezin van herkomst van de client bepalend is voor de wijze waarop zij/hij het leven en werken van vandaag ervaart. De band tussen ouders en kinderen is onverbrekelijk: je blijft je hele leven een kind van je ouders, ook als je, los van je ouders, een eigen leven hebt opgebouwd.
Ook blijf je, al is het contact verbroken, altijd de ouder van je kind.
Zo liggen in het gezin van herkomst bronnen waarvanuit de client kan putten, maar ook hindernissen die de levensweg van het heden belemmeren. Hierop zicht krijgen is een belangrijk element in de therapie.

De contextuele therapie is ontwikkeld door de Hongaars- Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy.

Het woord ‘context’ geeft de dynamische verbondheid aan, die ieder mens heeft met betekenisvolle relaties door de generaties heen: de band met een partner, ouders, kinderen, broers en zussen en vrienden. Deze verbondheid is ontstaan in het verleden, heeft je gevormd tot wie je nu bent en bepaalt hoe je staat in het leven van vandaag. Ieder van die relaties kent een eigen dynamiek, waarin afzonderlijke processen een rol spelen. Contextuele hulpverlening houdt rekening met deze dynamische verbondenheid en maakt er gebruik van. Uitgangspunt is het feit dat ieder mens deel uitmaakt van een familiaal netwerk van verhoudingen, dat door de generaties heengaat: mensen zijn relationeel, maar ook intergenerationeel.

De grondhouding van de contextuele hulpverlener is de meerzijdige partijdigheid. Zij is betrokken bij allen die door haar hulpverlening worden beinvloed. Dat wil zeggen: ook de partner en/of de ouders en/of kinderen van de client. Zij streeft naar een zo eerlijk mogelijke relatie tussen de client en zijn/haar context en is gericht op het doorbreken van isolement en het herstellen van de dialoog. Daarbij houdt ze de belangen van de client in het oog.

Contextuele hulpverlening is daarom een uitstekende weg in individuele-, relatie- en gezinstherapie, in coaching en professionele begeleiding.